رویدادهای معماری

22/تیر/1393

faza

شخصیت‌پردازیِ فضا، ژوژمان معماری دانشجویان دانشگاه آزاد گشایش یکشنبه ۲۲ تیرماه ۹۳ ساعت ۱۸ تا ۲۱ ادامه تا ۲۵ تیرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۸ تا ۲۱ وکیل آباد ٩ شماره‌ی ٧ تلفنِ تماس ۰۵١١۶٠۴۴۴۵٣ abanartgallery@gmail.com

شخصیت‌پردازی فضا