30/خرداد/1392

پزشک نازنین

2
pez-l

اجرای نمایش
پزشک نازنین
نویسنده : نیل سایمون
طراح و کارگردان: مسعود عقلی
بازیگران: مهدی ضیاءچمنی . امیربهادر اورعی
سرپرست گروه: سید حجت طباطبایی
مکان: مشهد٬ بین سناباد ۴۵ و ۴۷ ٬ جنب مهد کودک خضرا٬ کارگاه تئاتر شمایل
از ۳۰ خردادماه تا ۱۸ تیرماه
ساعت ۹ شب

همه رویدادهای تئاتر
همه رویدادهای کارگاه تئاتر شمایل

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *