16/خرداد/1395

کودکان کار

2
کودکان کار

آثار هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا مشهد

گشایش یکشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۷
ادامه نمایشگاه تا ۲۰ خرداد ساعت بازدید ۹ تا ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹

نگارخانه سلطانعلی
ضلع غربی بوستان کوهسنگی


آثار دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس

گشایش یکشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۷
ادامه نمایشگاه تا ۲۷ خرداد ساعت بازدید ۹ تا ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹

نگارخانه رضوان
خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۷

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه رضوان
همه رویدادهای نگارخانه سلطانعلی مشهدی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *