11/اردیبهشت/1395

آثار ابوالفتح یوسفی

6
آثار ابوالفتح یوسفی

پرتره آموزگاران و استادان برجسته کشور

گشایش ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۱۵ اردیبهشت ساعات بازدید ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰

نگارخانه فردوسی
سه راه ادبیات، فرهنگسرای جهاد دانشگاهی، نگارخانه فردوسی

همه رویدادهای عکاسی
همه رویدادهای نگارخانه فردوسی

یادداشتی برای این رویداد بنویسید

Current ye@r *